Chungnhansanpham

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Tải xuống tại đây:

– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (.doc)

– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (.pdf)

Nguồn: most.gov.vn