Chungnhansanpham

Thông tư 20/2018/TT-BCT: “DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN” BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN:01/2017/BCT TẠI THÔNG TƯ SỐ 21/2017/TT-BCT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG”

Thông tư 20/2018/TT-BCT

Thông tư sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tải thông tư tại đây:

TT sửa đổi TT 21.doc

Nguồn: moit.gov.vn