Chứng nhận sản phẩm nhập khẩu – Hỗ trợ và tư vấn giúp doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị máy móc vào việt Nam.

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải kiểm tra chất lượng theo nghị định 74/2018/NĐ-CP, hàng hóa đạt yêu cầu